Mga Awit Waray-waray
Ng Mga Taga-Carigara

HALOS 5 TAON pa lamang ang simbahan sa Carigara subalit bantog na at laging puno ng tao tuwing may misa dahil sa husay ng koro (choir) na umaawit hindi lamang ng mga canta ng catholico kundi pati ng mga awit na kinatha nila sa wikang Bisaya, sinasaliwan pa kung minsan ng organo, at kung minsan, ng mga katutubong gamit sa tugtugan.

Nakatulong ito sa pagiging matimtiman ng mga tao, lalo na ng mga babae, ayon sa sulat ni Francisco de Enzinas, isang frayleng Jesuit. ‘Naging dalisay’ na raw ang mga babaing dati-rati ay lagi nang nililigawan, binabayaran o hinahandugan (ng mga sundalo at iba pang Espanyol) upang sumiping sa kanila. Nabalitaan din daw niya na may mga babae na

PAGHANAP SA MGA UNANG PILIPINO: Chronicles

Relacion de las Islas Filipinas
ni Pedro Chirino, 1595-1602

Kasaysayan Ng Mga Pulo Ng Pilipinas
Isina-English nina Frederic W. Morrison ng Harvard University, at Emma Helen Blair

nagtatago sa bukid tuwing pagdating ng mga lalakingpangahas.

Inalok daw ng isang Espanyol ang batang lalaki, katulong sa simbahan ng frayle, na bibigyan siya ng regalo (gift) kung hahanap siya ng isang babae na makakasiping ng Espanyol. Nang tumanggi ang bata, sinabi ng Espanyol na hindi naman malalaman ng frayle.

‘Pero hindi ba malalaman ng Dios kahit hindi alam ng padre?’ sagot ng bata.

Napahiya ang Espanyol at tumigil na lamang.

Nuong mahal na araw (Lent), hinalibas ng bagyo si Enzinas habang namamangka papuntang Leyte kaya napilitan silang maglakad na lamang. Sinadya ng Dios, sabi niya, sapagkat nagdaan sila sa isang bukid na may dukhang kubo. Pag-akyat ng frayle, nasilip niya sa loob na maysakit ang isang matandang babae at malapit nang mamatay. Tinuruan niya ang matanda tungkol sa catholico at bininyagan. Namatay ang babae kinabukasan.

Ang pinagkunan:   Relacion de las Islas Filipinas, ni Pedro Chirino, SJ, inilathala sa Roma, 1604, at bahagi ng
The Philippine Islands, 1493-1898, nina Emma Helen Blair at James A. Robertson, inilathala sa Manila, 1903,
Bank of the Philippine Islands commemorative CD re-release, 1998

Nakaraang kabanata          Balik sa itaas          Lista ng mga kabanata          Tahanan ng mga Kasaysayan          Sunod na kabanata