Mga Bakas Ng Lumipas

Iisa ang wika ng lahat ng mga Pintado at mga Visaya sa usapan at sulatan. Kaiba ang wika sa Luzon. Halos lahat ng katutubo, babae at lalaki, ay marunong bumasa at sumulat sa sariling baybayin na hawig sa Arabe o sa Greko. Ang sulatan ay kawayan, mula sa kanan patuloy sa kaliwa.        - Antonio de Morga, Sucesos de las Islas Filipinas, 1609
Unang Dating

NAKATALA sa ibaba ang mga piraso ng karanasan ng bayan. Ilan lamang ang naisali sa munting kasaysayan, paumanhin po! Ang ilan ay hindi pa naita-Tagalog, gaya ng Ang Mga Pilipino Bago Nagka-Español ni William Henry Scott, ang iba ay hindi pa natatagpuan, halimbawa ang Alamat Ni Lam-Ang. May ilang sinasaliksik pa, gaya ng mga aklasan ng charismatic Pinoy at ang Karanasan ng mga Intsik sa Pilipinas. Matapos tipahin, kapag mayroon pang nalalabing puwang dito, idadagdag agad. Kung nais may unahin, paki e-mail na lamang. Salamat po!

 
 Pabalik sa nakaraan    Ang Mga Pilas   Tahanan Ng Mga Kasaysayan    Ulitin ito    Ipagpatuloy sa susunod