India.

MARTES ng hatinggabi, malapit nang mag-Miercoles, Febrero 11, 1522, pagkaalis namin sa Timor, lumaot kami sa malawak na dagat na tinawag na Laut Chidol (ang ‘dagat timog’, tawag ng mga taga-Java sa Indian Ocean), at naglayag sa pagitan ng kanluran at kanlurang timog (west by southwest). Sa takot namin sa mga Portuguese, iniwan namin sa dakong kanan, bandang hilaga, ang pulo ng Zamatra na tinawag ng mga tao nuong unang panahon na Trapobana.

( Trapobana, nuong panahon pa ng ancient Rome, ang tukoy sa Sri Langka (dating tinawag na Ceylon) ang

India

Pigafetta Ferdinand Magellan

FERDINAND MAGELLAN’S VOYAGE:   Ang Unang Pag-ikot sa Mondo

Ang Unang Español Na Dumayo Sa Pilipinas
Primo viaggio intorno al mondo
ni Antonio Pigafetta

malaking pulo sa tabi ng India subalit dahil sa kawalan ng mga tamang mapa, inakala nuong panahon ni Magellan na Sumatra ang Trapobana. Itong tumagal na pagkakamali ang dahilang tinawag na Indonesia o ang ‘mga pulo ng India’ ang bayan na malayo sa India.)

Pagtagal, nakita namin ang mga pulo ng Pegu, Bengala (Bengal, Bangladesh ang tawag ngayon), Vrizza (Orissa), Chelin (Quilon) kung saan namamahay ang mga Malabari (Malabar) sa ilalim ng hari ng Marsinque, ang Calicut na nasa ilalim din ng hari na iyon, at ang Cambaia (Cambay) na tirahan ng mga Gurazati (Gujarat), ang Cananor, Gon (Goa), Amux (Ormuz) at lahat ng iba pang baybayin ng Kalakihang India (India the Great).

Sa India, may 6 na clase ng tao:
1. Ang Nairi, ang mga pinuno
2. Ang Panichali, ang mga tao sa mga kabayanan
3. Ang Irauai, ang mga nag-aani ng tuba (palm wine) at mga saging
4. Ang Panggelini, ang mga magdaragat

5. Ang Macuai, ang mga mangingisda
6. Ang Poleai, ang mga magsasaka ng palay

Ang mga Nairi at mga Panichali are malayang nag-uugnay. Ang mga Poleai ay hindi maaaring makahipo (untouchables) ng mga ibang uri ng tao. Lagi silang nasa bukid at bihira pumapasok sa kabayanan. Kapag may inaabot sa kanila, ilalagay sa lupa sa harap nila, at saka lamang nila napupulot at nakukuha.

Kapag naglalakad sila sa mga lansangan, panay ang sigaw nila ng ‘Po! Po! Po!’ bilang babala sa mga ibang tao. Nasabi sa amin na minsan, isang Nair ang nasalya ng isang Polea, hindi naman sinasadya ngunit hindi natiis ng Nair ang kahihiyan kaya ipinapatay niya ang Polea.

( Sa katunayan, 4 lamang ang mga clase, tinawag na caste, ng tao sa India, ang mga Brahmin o mga pari, ang mga Naeri o mga mandirigma, ang mga Vaishas, mga magbubukid o husbandmen, at ang mga Shudras, mga nagsisilbi o servile caste, bagaman at ang mga ito ay hinati-hati sa iba’t ibang sub-caste, karamihan ay inilista ni Pigafetta. Sa lahat ng caste, mas mababa ang babae kaysa sa lalaki.)

Nakaraang kabanata       Ulitin mula itaas       Tahanan ng mga kasaysayan       Lista ng mga kabanata       Susunod na kabanata