Pigafetta

FERDINAND MAGELLAN’S VOYAGE:   Ang Unang Pag-ikot sa Mondo

Ang Unang Español Na Dumayo Sa Pilipinas
Primo viaggio intorno al mondo
ni Antonio Pigafetta

Ferdinand Magellan

maliban sa siya ay Portuguese at ang mga pinuno ay mga Español (Spaniards) at mga Castila (Castilians), mga matagal nang karibal ng mga Portuguese.

( Maliban kina Magellan sa Trinidad at Joao Serrao sa Santiago na kapwa Portuguese, ang mga mga capitan ng barko ay Español lahat, sina Gaspar Quesada sa Concepcion, Luis de Mendoza sa Victoria, at si Juan de Cartagena sa Santo Antonio. Portuguese uli ang lahat ng mga sunod na pinuno, ang mga piloto (pilots), si Estevao Gomes sa Trinidad, si Joao Lopes Carvalho sa Concepcion, si Vasco Gallego sa Victoria, si Joao Rodrigues de Mafra sa Santo Antonio, at si Joao Serrao uli sa Santiago. Sa mga susunod na ranggo, ang kapatas ng mga tauhan (maestro, warrant officer), 2 ay Vasco (Basque) at 3 ay Italyano. Sa mga 270 hanggang 280 naglakbay, hindi kumulang sa 37 ang mga Portuguese.)

Kahit anuman, sumusunod silang lahat sa kanya nuon, at ipinalathala ng capitan-general ang mga alituntunin, na susuriin ko sa susunod na yugto, at ibinigay sa mga pinuno ng bawat barko upang tuparin nang walang pagmamaliw maliban kung may malaking dahilan na hindi maiiwasan, upang mabawasan ang mga panganib ng dagat na nangyayari sa araw man o gabi at magkahiwa-hiwalay ang mga barko.


Ferdinand Magellan, 1519.

ANG CAPITAN GENERAL ay si Fernao de Magalhaes, isang maginoong Portuguese at pinuno sa Orden de Santiago de la Spada, na nakapaglayag na nang ilang ulit sa lawak ng karagatan (Ocean Sea), nang nagpakita siya ng marangal na pagkatao (honorable deportment) at nahirang na lalaking may sinasabi (man of worth).

( Anak maharlika, bata naulila si Magellan at 12 taon gulang lamang nang nagsimulang magsilbi kay Leonora, ang regina ng Portugal, nuong 1492. Sa tapang, naging capitan siya sa hukbo ng Portugal nang labanan niya nuong 1510 ang mga mandirigma ng Malacca upang makatakas ang mga kasama.

Nuon niya unang nakita si Enrique, ang taga-Sumatra na gagamitin niyang tagapagsalita (interpreter) sa balak niyang pagbalik at pagtuklas sa Maluku (Moluccas, spice islands). Tinanggihan ni Manuel, hari ng Portugal, lumipat si Magellan sa España at nuong 1518, tumanggap kay Carlos 5, ang hari, ng pundar na 5 barko upang tuklasin ang Maluku.

Si Pigafetta ay anak maharlika rin, isinilang sa Italia nuong 1491. Bilang magiting ng Roda, sa Papa ng Roma ang kanyang pananalig kaya nakasama siya sa corte ni Carlos 5. Duon niya nakilala ang kapwa Italiano, si Pietro Martire d'Anghiera (Peter Martyr), kilalang manalaysay (historian) at kalihim ng hari. Sa yakag nito at ni Francesco Chieragati, ang frayleng sugo ng Papa sa corte, pumayag si Carlos 5 na sumama si Pigafetta sa paglayag ni Magellan, upang ilahad sa hari, pagbalik nila sa España, lahat ng kanilang natuklasan. )

Nang mabalitaan ko na isang munting pangkat-dagat (fleet) ng 5 barko ang naghahandang

maglakbay nang malayo sa mondo at tuklasin ang kapuluan ng Molucca, naglayag ako nuong Mayo 1519 mula sa Barcelona, dala-dala ang mga sulat ng pagpuri (letters of recommendation), at pagkadaong sa Malaga, nagtungo sa lungsod ng Sevilla at nanatili duon nang 3 buwan habang inihahanda ang pangkat-dagat sa nakatakdang paglalakbay.

( Bagama’t isinulat ni Pigafetta dito sa kanyang salaysay, nuon, inilihim ni Magellan ang mapanganib niyang hangaring marating ang Maluku upang hindi masindak at magsitakas ang mga tauhan. Ang mga mapa na gagamitin sa paglalakbay ay hindi ibinigay sa mga pinuno ng mga barko kundi nuong nasa dagat (Atlantic Ocean) na sila. At sa mga ito, hindi nakasulat ang tunay na tungo nila, sa kabila ng daigdig.)

Nang, sa wakas, natapos ang mga kailangang gawin, ang matalino at matimtimang capitan-general ay nag-ulat ng mga mahusay at marangal na alituntunin, nang sa ganoon hindi magsimula ang paglalayag kundi sa mainam na gawi ng mga nais lumaot sa kalawakan. Ngunit hindi niya inihayag ang lahat tungkol sa tunay niyang nais tuklasin at baka hindi pumayag ang mga kasama, sa gulat at sindak sa mapanganib na dagat.

( Ang 5 barko at ang laki nila, ayon sa bigat ng bawat isa, ay ang Trinidad, 132 tonelada, ang Concepcion, 108 tonelada, ang Victoria, 102, ang Santiago, 90, at ang Santo Antonio, 15 tonelada. Ang Trinidad ang pinaka-malaki at barko ng capitan o ang capitana (flagship) na dala ang watawat ni Magellan.)

At isa pang malaking dahilan, sapagkat ang mga pinuno ng mga barko ay walang tiwala at pagmamahal sa kanya. Hindi ko alam kung bakit,

Reglas, Mayo 8, 1519.   Ang 74 alituntunin sa paglalayag na ibinigay kay Magellan sa isang cedula (commission) mula sa hari ng España, si Carlos 5,
nahalal nuong Junio 1519 na emperador ng buong kahariang
catholico (Holy Roman Empire.)

  • Unang inutos ng capitan-general na ang capitana (flagship), ang barko niya (Trinidad), ang manguna at sumunod na lamang ang ibang mga barko. Dahil dito, magsasabit daw ng isang farol (lantern) sa likuran (poop) ng kanyang barko nang makita ng mga sumusunod na barko kapag gabi. Kung minsan, sa halip na farol, ang isasabit ay isang nagliliyab na estrenque (sulo), matabang bigkis (cord) ng makakapal na talahib o yantok (rushes) na ibinabad sa tubig, pinitpit at pinatuyo sa araw, at mainam na pang-ilaw.
  • Kapag sumenyas ang capitan, nagpakita ng hiwalay o karagdagang farol o estrenche, sasagot ang mga sumusunod na barko, magpapakita rin ng kahiwalay na farol, at sa ganoon makikita kung nasaan ang lahat ng barko. Tapos, aalisin ang kahiwalay o karagdagang farol o estrenche.
  • Kung magbabago ng landas sa anumang dahilan, bagyo, salungat na ihip ng hangin, o nais lamang magbagal nang kaunti, magsasabit daw siya ng 2 farol o estrenche.
  • Kapag nagsabit siya ng 3 farol o estrenche, dapat ibaba ng mga ibang
    barko ang layag na tinatawag na bonneta na nakakabit sa pinakamalaking layag, kahit na maganda pa ang panahon. Tapos, aalisin ang 3 farol. Mas mabilis na maibababa ang malaking layag kapag walang bonnet, kung sakaling may biglaang bagyo o malakas na ulan na nakaamba.
  • Kapag nais ng capitan na ikabit uli ang bonnet, isasabit uli ang 3 farol o estrenche.
  • Kapag nais ng capitan na ibaba lahat ng layag, upang tumigil ang mga barko, magsasabit siya ng 4 farol, na madaling aalisin at papalitan ng isang pang-ilaw lamang na iiwanang nagliliwanag.
  • Kapag nais maglayag uli, ipapakita uli ang 4 na ilaw na hindi aalisin, upang makaandar uli ang lahat ng barko.
  • Kung makakita ng lupa o batuhan, magsasabit ng 4 farol at magpapaputok ng isang kanyon.

Maliban sa mga alituntuning ito, susundin din ang mga gawi na karaniwan sa mahusay at ligtas na paglalayag (ang mga pangaral ng piloto-mejor (pilot-major) ng Casa de la Contratacion, ang nagbibigay ng licencia ng paglalayag sa Sevilla, España) gaya ng pagtakda ng capitan

ng bawat barko ng 3 mga bantay sa gabi: Ang una sa pagbaba ng araw, ang pang-2 bandang hatinggabi, at ang huli bago magmadaling-araw o bantay sa tala ng bukang-liwayway, ang tinawag na diane (ang diosa na sa alamat ay ang Morning Star, sa katunayan ay ang planetang Venus, hindi bituin). Gabi-gabi, magpapalitan ang mga bantay - ang mga dating unang bantay ay magiging mga pang-2 bantay kinabukasan, ang pang-3 mga bantay ay magiging mga unang bantay, atbp.

Inutos ng capitan na sundin nang mahigpit ang kanyang mga alituntunin nang maging mapayapa at ligtas ang paglalakbay. Ang mga tauhan ay pinaghati sa 3 (companies), ang pangkat ng capitan, ang pangkat ng piloto (pilot) at ang pangkat ng maestre (master).

( Ang mga pinuno ng barko, ayon sa gawi ng Español, ay ang capitan (captain), ang piloto (pilot), ang maestro (master), ang contramaestro (boatswain) at ang nochiero (boatswain’s mate). Ang pinuno ng buong pangkat-dagat (fleet) ay ang capitan-general, si Magellan, na laging tinukoy ni Pigafetta na capitan-general o basta capitan.)

Matapos maipaliwanag ang mga alituntunin, naghanda kaming maglayag.

Nakaraang kabanata       Ulitin mula itaas       Tahanan ng mga kasaysayan       Lista ng mga kabanata       Susunod na kabanata