Ika-3 kabanata: ANG 3 MARTIRES NA ‘GomBurZa

Ang Tunay Na Buhay Ni Padre José Burgós
at ng mga nakasama niya na sina
Padre Jacinto Zamora, Padre Mariano Gómez at ang nadayang Miguel Zaldua

sinulat ni HONORIO LÓPEZ

Aklat

Madali’t salita, nang ito’y malaman,
na sa pagpa-pari ang pag-aaralan,
ng kanyang magulang, kusang binayaan
tanang hanap-buhay sa siyudad ng Vigan.

Dito sa Maynila sila’y tumahan na
dahil sa pagsunod sa anák na sinta
na di man nangyari kaibigán nila
anumang pamanhik, di nangyari baga.

Ang luhang tumulo sa mga magulang
hindi man pinansin at pinagpilitan
ang hilig nga niya na mag-paring tunay
Ministro ng Dios sa lupang ibabaw.

Bagama’t gayon ang nangyaring lubós,
pag-ibig ng Ama’y lumalalong puspos
sa nakikita niya’t napapanuod
sa kanyang anák, karunungang impók.

Mula sa hindi nga nahuhulog naman
sa tanang ‘exameng’ pinagdadaanan,
at kaya’t bagaman may lungkot na taglay,
ang galák sa puso’y siyang gumigitaw.

Nakaraang kabanata         Sunod na kabanata

Lista Ng Mga Kabanata

PÚNONG SALITÁ

Sa bayan ng Vigan, dakilang siyudad
Fernandinang sakdál, sagana sa galák
na sa buong Iloco walang katulad,
doon naging tao si Burgos na hayág.

Taóng isang libo walong daang tunay
apat na po’t dalawa siyang kabilangan
nang siya’y ianák ng ináng hinirang,
may takot sa Dios, mabuting magmahal.

Siya’y na-uukol sa isang familia
na iginagalang, natatangi baga
sa buting ugali at gawang maganda
sa siyudad na yaong mayaman sa sayá.

Mulang kamusmusan nitong ating Burgos
sa bait na taglay wala nang aayos
gayon din sa talas ng isip na impók,
kaya’t maaga siyang pinaturuang lubós.

Hindi nalaunan, kanyang pag-aaral
naisipan ngani ng mga magulang
dito sa Maynila iluwas na tunay
upang pag-aralin sa San Juan de Letran.

Kaya iniluwas, itinuloy muna
sa bahay ng kanyang tiyóng sinisinta,
teniente práctico ng artilleria,
Juan Antonio Acuelle pangalan baga.

Siya’y itinirá na hindi naluwatan
sa Letrang colegio, ang nakakabagay
ay dukhang ulila sa mga magulang,
sa loob ng Dios, tinanggap din naman.

Sisiyám na taón kabilangang edad
nang siya’y parito at nasok na kagyat
sa colegiong hinahangad-hangad
ng kaniyang budhi at loob na ingat.

Doon nga nag-aral at hindi tumahan
hanggang nasapit at kusang nakamtan
ang gradong ‘bachiller’ gayong pag-aaral
sa ‘artes’ nahayág ang siyang pangalan.

Nang ito’y makamtan nitong Burgos natin
gumising sa kanyang puso ang tunguhin
yaong ‘Pagpapari Sacerdociong’ tambing
sa ‘eclesiásticong carrerang’ mahinhin.

At hindi na niya tinuloy na lubós
carrerang derechong’ sinisintang puspus
ng mga magulang, ang kusang sinunod
ang bugso ng dibdib, gumising sa loob.

Kaya nga’t pagdaka ay pinag-aralan
Teologiang mahal sa isang maalam
na fray Ceferino Gonzalez ang ngalan
na hindi nalaon ay naging Cardinal.

Dito na tinamó yaong mantong azúl
at bilang mapula na walang kaukol,
kaya ang kanyang familia nga noon
ang tuwa ng dibdib ay hindi gagayon.

Ang pinagkunan:   Hinango at isinalin mula sa maka-lumang Tagalog ni Honorio Lopez sa original website na
Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos, by Honorio Lopez, Project Gutenberg EBook, www.gutenberg.net/1/3/2/3/13233/
Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad and PG Distributed Proofreaders. Produced from page scans provided by University of Michigan.

Mga Hindi Karaniwang Pilipino                 Mga Aklasan Ng Charismatic Pinoys                 Mga Kasaysayan Ng Pilipinas