Binato Sa Ormoc, Leyte
Ang Mga Nagka-catholico

KAPURI-PURI na ang mga matatanda sa Ormoc ay nagmistulang mga bata, at ang mga pinuno ay naging kapantay ng mga tao. Sama-sama silang nag-aral lahat ng pagiging catholico upang mabinyagan. Isinusulat nila ang mga pangaral (leccion) upang ipakita na nauunawaan nila ang mga naituro.

Gamit nila ang sariling baybayin (alphabet), inuukit ng matulis na bakal sa mga pilas na kawayan (bamboo slats) dahil walang lapis at papel duon.

Lagi nilang dala-dala itong mga aralin kahit saan magpunta, o kahit ano ang gawin. Sabik na

PAGHANAP SA MGA UNANG PILIPINO: Chronicles

Relacion de las Islas Filipinas
ni Pedro Chirino, 1595-1602

Kasaysayan Ng Mga Pulo Ng Pilipinas
Isina-English nina Frederic W. Morrison ng Harvard University, at Emma Helen Blair

sabik silang matuto ng catholico. Madalas dumating ang mga hindi binyagan upang ipabasa ang sermon (gospel) sa mga kamag-anak na maysakit, o pabinyagan ang mga anak nila, lalo na kung maysakit. Kapag gumaling ang mga ito, nahihikayat silang lahat na maging catholico na rin.

Isang gabi, habang nag-aaral ang mga tao, pinagbabato ang bahay ng kung sinu-sino sa

labas. May mga tinamaan at nasugatan. Sugod ang mga nag-aaral upang harapin ang mga nambabato subalit wala silang nakita sa dilim. Pagbalik nila sa loob, pinagbabato uli ang bahay. Ilang ulit nangyari hanggang hindi na nila pinansin ang ingay at ipinagpatuloy na lamang ang kanilang pag-aaral ng mga dasal.

Nagtayo sila ng isang cross sa harap at mula nuon, wala nang gumambala sa kanila.

Ang pinagkunan:   Relacion de las Islas Filipinas, ni Pedro Chirino, SJ, inilathala sa Roma, 1604, at bahagi ng
The Philippine Islands, 1493-1898, nina Emma Helen Blair at James A. Robertson, inilathala sa Manila, 1903,
Bank of the Philippine Islands commemorative CD re-release, 1998

Nakaraang kabanata          Balik sa itaas          Lista ng mga kabanata          Tahanan ng mga Kasaysayan          Sunod na kabanata